×

Všeobecné obchodné podmienky služby vestec.sk

1. Základné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi objednávateľom a dodávateľom v oblasti služieb.

Objednávateľ podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je objednávateľ dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Objednávateľ
Objednávateľom je spotrebiteľ fyzická osoba.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ odovzdáva dodávateľovi svoje kontaktné údaje, potrebné k bezproblémovému vybaveniu objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupnom doklade.

Právne vzťahy dodávateľa so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Objednávateľ si je vedomý, že mu kúpou služby nevznikajú žiadne práva na duševné vlastníctvo, používanie registrovaných značiek, názvov, lôg či patentov dodávateľa alebo ďalších firiem, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednanie vybranej služby s ponuky služieb dodávateľom, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky dodávateľovi a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí objednávateľovi informatívnym emailom na ním zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušný súdom.

Uzavretá zmluva je dodávateľom archivovaná po dobu 24 mesiacov za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Objednávateľ má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webovej stránke portálu www.vestec.sk  a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia objednávateľom.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa.

2. Bezpečnosť a ochrana informácií
Dodávateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s objednávateľom a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednanej služby (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté objednávateľom dodávateľovi za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ dáva dodávateľovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Objednávateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

3. Otváracia doba
Adresa prevádzky: Veštec Bron, Nejedlého 31, 841 02 Bratislava
Otváracie hodiny: Pondelok – Piatok podľa objednania, Sobota podľa objednania
Objednávky cez internetový portál na adrese www.vestec.sk sú možné 24h denne, 7 dní v týždni.

4. Ceny

Cena služby platí a je opísaná pri každej službe v časti cenník.

5. Objednávanie
Objednávateľ obdrží službu za cenu platnú v čase objednania. Objednávateľ spotrebiteľ má možnosť sa pred dokončením objednávky oboznámiť s celkovou cenou služby vrátane DPH. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky služby. V prípade, že sa jedná o špeciálnu objednávku služby ako je (mágia, liečiteľstvo), ktorá nie je opísaná v cenníku služieb dodávateľ a objednávateľ sa spoločne dohodli, že na cene služby sa spoločne dohodnú a túto dohodu budú pokladať za záväznú.

Objednávať službu je možné zrealizovať spôsobmi:

• Prostredníctvom internetového portálu www.vestec.sk
• Osobne
• Telefonicky

6. Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy objednávateľom, ktorý je spotrebiteľ
Objednávateľ má právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa objednania služby Veštenie cez e-mail, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený e-mail o odstúpení od zmluvy dodávateľovi.

Kupujúci má právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do času uskutočnenia objednanej služby Veštenie cez telefón a Veštenie online, pričom je nevyhnutné, aby bol pre zrušením objednávky doručený e-mail o odstúpení od zmluvy dodávateľovi. 

7. Platobné podmienky
a) platba vopred bankovým prevodom
b) platba na faktúru
c) platba prostredníctvom platobného terminálu

8. Dodacie podmienky
Dodacie podmienky sa riadia podľa objednanej služby opísanej v cenníku.

9. Duševné vlastníctvo
Na dodanú službu sa vzťahuje duševné vlastníctvo dodávateľa (veštca) ako je (myšlienka, slovo, videnie) a z toho dôvodu je každá poskytnutá služba svojim významom a podstatou jedinečná, osobná.

Je veľmi dôležité poskytnúť dodávateľovi také informácie, ktoré vedú k poskytnutiu takej služby, ktorá opisuje čo najpresnejšie kladenú otázku.

10. Dodávateľ
NOTE, s.r.o., so sídlom Nejedlého 31, 841 02 Bratislava, IČO: 51 014 351, DIČ:2120563555 je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislava I v oddieli Sro, vložka č. 121520/B.

11. Záverečné ustanovenia
Vzhľadom k náročnosti veštenia a otázok na ktoré hľadáte odpovede, je dodanie vybraných služieb v trvaní od 3 do

• Za vybrané služby sa platí  v jednotlivých prípadoch vopred a to prevodom na bank. účet.
• Otázky môže dávať len osoba staršia ako 18 rokov.
• Dodávateľ si vyhradzuje právo neodpovedať na otázku. V tomto prípade sa služba nespoplatňuje.
• V prípade, že si uvedenú odpoveď neželáte zaslať elektronicky je potrebné zaslať kontaktnú adresu.
• Odpoveď odoslaná poštou na Vašu kontaktnú adresu bude odoslaná od 3 do 14 dní od do dňa objednania a pripísania
  sumy za Vami vybranú službu z cenníka služieb.
• V prípade že si želáte za vybranú službu zaslať doklad o zaplatení, je potrebné zaslať Vašu celú kontaktnú adresu.
• V prípade, že máte záujem o osobnú konzultáciu Vašich otázok, môžete ma kontaktovať na email vestec@vestec.sk
• Ak si želáte vedieť odpoveď na Vašu minulosť, prítomnosť či budúcnosť, napíšte konkrétne čo si želáte vedieť z Vašej
  minulosti, prítomnosti či budúcnosti.
• Na vybrané služby sa nevzťahuje záruka, nakoľko sa jedná o duševné vlastníctvo dodávateľa (veštca)
• Uvedené ceny sú koncové a sú uvedené s DPH 20%

Tieto VOP sú platné od 10.12.2017. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.